# شریعتی

خداونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

  خداونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا   بـــه علمای مــا مسؤولیـت، و به عوام ما علــــــــــــم، و بــه دینداران ما دیــــــــن   و به مؤمنـان ما روشنـایی، و به روشنفکران ما ایمان، و ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 32 بازدید