/ 2 نظر / 27 بازدید
پالنگان،پاڵنان

سلاويكي گه رم پيشكه ش به ئيوه ي خوشه ويس ده ستو په نجه تان خووش بو ئه و وبه جوانته وبلاگه كه ي ئيوه به شانازيه وه لينك درا ئه گه ر بوتان ده كري وبه كه ي ئيمه يچ به ناو پالنگان«پالنان»لينك بده ن سپاس

پالنگان،پاڵنان

سلاويكي گه رم پيشكه ش به ئيوه ي خوشه ويس ده ستو په نجه تان خووش بو ئه و وبه جوانته وبلاگه كه ي ئيوه به شانازيه وه لينك درا ئه گه ر بوتان ده كري وبه كه ي ئيمه يچ به ناو پالنگان«پالنان»لينك بده ن سپاس