خداونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

 

خداونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

 

بـــه علمای مــا مسؤولیـت، و به عوام ما علــــــــــــم، و

بــه دینداران ما دیــــــــن

 

و به مؤمنـان ما روشنـایی، و به روشنفکران ما ایمان، و

به متعصبیـن ما فهـــــــم

 

و بـه فهمیدگـان ما تعـصــب، و به زنان ما شعـــــــــور، و

به مردان ما شــــــــرف

 

و بــه پیـــران ما آگــــــاهی، و به جوانان ما اصــــالت، و

به اساتید ما عقیــــــــده

 

و به دانشجویان ما نیزعقیـده، و به خفتگان ما

بیـــداری، و به بیــداران مــا اراده

 

و بـه نشستگـان ما قیـــام، و به خاموشـان ما فریـــاد، و

به نویسندگان ما تعهــــد

 

و بـه هنرمنــــــدان ما درد، و به شاعران ما شعــــور، و

به محققـان ما هــــــــدف

 

و به مبلغــان ما حقیقـــت، و به حسودان ما شکـــاف، و

به خودبینان ما انصـــاف

 

و بـه فحاشـــــان ما ادب، و به فرقه‌ های ما وحـدت، و به

مردم مـا خود آگـاهـی

 

و به همۀ ملت همت تصمیم، و استعداد فداکـــــــاری،و

شایستگی نجات و عــزت

 

ببخــــــــــــــش

                                                                                     علی شریعتی

/ 1 نظر / 28 بازدید
منا

اهی امین یا رب العالمین عالی بود ممنون[دست][گل][لبخند]